Các văn bản pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản

  1. Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-dau-gia-tai-san-2016-280115.aspx
  2. Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-62-2017-ND-CP-huong-dan-Luat-dau-gia-tai-san-346009.aspx
  3. Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/05/2017 Quy định chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-06-2017-TT-BTP-chuong-trinh-dao-tao-nghe-dau-gia-kiem-tra-ket-qua-tap-su-nghe-dau-gia-354793.aspx
  4. Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-45-2017-TT-BTC-khung-thu-lao-dich-vu-dau-gia-tai-san-theo-quy-dinh-Luat-dau-gia-tai-san-341649.aspx
  5. Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dich-vu-phap-ly/Thong-tu-108-2020-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-45-2017-TT-BTC-khung-thu-lao-dich-vu-dau-gia-tai-san-461156.aspx
  6. Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-48-2017-TT-BTC-quy-dinh-che-do-Tai-chinh-hoat-dong-dau-gia-tai-san-344849.aspx
  7. Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-02-2022-TT-BTP-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-503230.aspx