Các văn bản pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản

Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-dau-gia-tai-san-2016-280115.aspx Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 […]

Xem thêm